Pravidla soutěže: Vyhrajte 4 vstupenky na koncert Heleny Vondráčkové!

Pořadatel a organizátor soutěže:
Pořadatelem soutěže je TIC BRNO, příspěvková organizace, IČ: 00101460, se sídlem Radnická 365/2, Brno-město, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. Pr 18

Název soutěže:
Vyhrajte 4 vstupenky na koncert Heleny Vondráčkové, který se uskuteční v sobotu 23. 10. 2021 v KC Semilaso.

Místo průběhu soutěže:
Soutěž probíhá společně na území České republiky prostřednictvím webových stránek pořadatele (dále jen „místo konání soutěže“).

Trvání soutěže:
Soutěž trvá od 17.10. do 20.10. 2021, ve čtvrtek 21. 10. budeme výherce kontaktovat e-mailem.

Podmínky účasti v soutěži:
Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let (mladší pouze se souhlasem svého zákonného zástupce), která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“).

Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním, obchodně právním nebo jiném, obdobném poměru k Pořadateli, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pokud se i přesto některá z těchto osob stane výhercem v soutěži, výhra jí nebude předána.

Soutěžící berou na vědomí, že účastí v soutěži projevují svůj souhlas s těmito pravidly soutěže a zpracováním osobních údajů tak, jak je uvedeno dále v těchto pravidlech.

Pravidla soutěže, výhry a způsob určení vítězů a předání výher:

 • Soutěž bude probíhat na webové stránce www.ticbrno.cz, a na FB profilu (dále jen „soutěžní stránka“).
 • Výherce může být pouze osoba, která se zúčastní soutěže
 • Soutěžící se zúčastní soutěže tak, že vloží prostřednictvím formuláře uvedeného na soutěžní stránce správnou odpověď na dotazovanou otázku.
 • Výherci jednotlivých cen se stanou ti soutěžící, které vybere porota složená ze zástupců Pořadatele soutěže losem.
 • Výherci, jakož i další soutěžící mohou být po skončení soutěže označeni v galerii na soutěžní stránce, na facebookovém profilu Pořadatele.
 • V případě výhry bude organizátor soutěže kontaktovat výherce prostřednictvím e-mailové adresy. V případě, že nebude možné výherce kontaktovat z důvodů, že uvedl adresu neúplnou, nesprávnou nebo neexistující nebo nebude na kontaktní zprávu reagovat déle než 3 dny od jejího přijetí, ztrácí na výhru nárok.
 • V takovém případě vybere porota složená ze zástupců Pořadatele soutěže losem nového výherce.
 • Poukaz na výhru bude výhercům předán na adrese sídla Pořadatele. Pokud se výherce v předem stanovenou dobu nedostaví, ztrácí na výhru bez jakékoli náhrady nárok a výhra připadne novému výherci, o němž rozhodne porota složená ze zástupců Pořadatele soutěže losem.  

Seznam výher v soutěži:

Vyhrajte 4 vstupenky na koncert Heleny Vondráčkové, který se uskuteční v sobotu 23.10. 2021 v KC Semilaso.

Informace ohledně zpracování osobních údajů

Pořadatel prohlašuje, že v rámci soutěže bude zpracovávat za účelem možnosti kontaktování soutěžícího a následného vyhodnocení soutěže tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa. Předmětný účel je vázán na právní důvod plnění smluvní povinnosti.

Soutěžící tímto dále udělují souhlas se zpracováním osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, za účelem marketingové propagace Pořadatele, zejména při prezentaci stejných či obdobných kulturních akcí Pořadatele. Tento souhlas je účinný od okamžiku zapojení se do soutěže odesláním fotografie a zůstává v platnosti po dobu pěti (5) let nebo do doby, dokud nebude odvolán.

Soutěžící bere na vědomí, že má právo:

souhlas kdykoliv odvolat; odvolání je možné učinit buď písemně, nebo osobně na adrese sídla Pořadatele;

 • požadovat po Pořadateli informaci, jaké osobní údaje o mně zpracovává;
 • požadovat po Pořadateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
 • vyžádat si u Pořadatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
 • požadovat po Pořadateli výmaz těchto osobních údajů nebo omezení zpracování;
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Pořadatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

O zásadách zpracování osobních údajů Pořadatele více ZDE.

Další důležité podmínky soutěže:

Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže v soutěžní záložce.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo určit výhru, která bude výherci přidělena nebo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, bude ze soutěže vyloučena a nemá nárok na výhru.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci.  

V Brně dne 15. 10. 2021